DATARECOVERY: Hlavní stránka
PŘIHLÁSIT  Záchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavní stránka

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DATARECOVERY, s.r.o. se sídlem Petržílkova 1436/35, 158 00 Praha 5, IČ 27174719, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101988 (dále jen „servis“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo na služby servisu uzavírané mezi servisem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“).

Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky služeb servisu. Zadáním objednávky s nimi zákazník vyslovuje svůj souhlas.

Není-li uvedeno jinak, zákazník předává servisu paměťová média v nefunkčním stavu a objednává posouzení možnosti záchrany dat (dále jen posouzení) z každého jednotlivého kusu. Cena posouzení činí 500 Kč bez DPH (605 Kč vč. DPH), resp. 1000 Kč bez DPH (1210 Kč vč. DPH) při požadavku na přednostní provedení; v případě prvního posouzení média a/nebo následné záchrany dat z posuzovaného média servisem na základě provedeného posouzení bude poskytnuta sleva ve výši ceny posouzení. Posouzení mimo pracovní dobu (i částečně) je zpoplatněno 2500 Kč bez DPH (3025 Kč vč. DPH); v případě následné expresní realizace záchrany dat z posuzovaného média servisem na základě provedeného posouzení bude poskytnuta sleva ve výši ceny posouzení. Zákazník bere na vědomí, že po změně smluvených podmínek či požadavků na zakázku (např. specifikace dat k obnově) je nutné nové posouzení. Na základě výsledků posouzení servis určí, zda a za jakých podmínek je možné záchranu dat realizovat. Případná následná objednávka záchrany dat zákazníkem bude učiněna písemně či prostřednictvím internetu. V případě odstoupení od smlouvy po uskutečnění objednávky je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které do okamžiku sdělení o odstoupení od smlouvy servisu vznikly. Veškeré použité prostředky, včetně částečně spotřebovaného materiálu (např. náhradní díly) zůstávají i po skončení servisních prací ve vlastnictví servisu.

Vzhledem k povaze služeb jsou ceny smluvní a individuální. Úhrady ve prospěch servisu budou uskutečňovány v hotovosti na adrese servisu nejpozději v okamžiku výdeje zachráněných dat a/nebo svěřených paměťových médií, nedohodnou-li se strany jinak. Není-li sjednáno jinak, nese náklady na dopravu zákazník. V rámci zakázky lze uplatnit nejvýše jednu slevu. Veškeré ceny sdělované servisem jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak. Není-li sjednáno jinak, činí smluvní hodinová sazba ve standardním režimu 2400 Kč bez DPH (2904 Kč vč. DPH).

Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o opravu nebo úpravu věci dle § 2587 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Zákazník dává servisu souhlas k případné demontáži (otevření) paměťových médií pro účely posouzení možnosti záchrany dat, resp. záchrany dat samotné a je si vědom, že takovým zásahem může dojít k zániku záruky poskytované na dané paměťové médium třetí osobou. Zákazník uděluje souhlas, aby servis provedl likvidaci vadných dílů a paměťová média včetně jejich příslušenství po provedení zásahu znehodnotil. Pokud zákazník trvá na vrácení věci, je povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději v den zadání zakázky. Zákazník je povinen zakázku vyzvednout nejpozději do 14 dnů od okamžiku sdělení výsledků posouzení možnosti záchrany dat, resp. informace o dokončení zakázky servisem. Pokud si v této lhůtě zakázku nevyzvedne, servis vyzve zákazníka a poskytne mu zákonnou lhůtu k vyzvednutí. V případě marného uplynutí této lhůty servis v případě nerealizované záchrany dat svěřené věci zdarma ekologicky zlikviduje, resp. v případě realizované záchrany dat je oprávněn účtovat zákazníkovi skladné ve výši 20 Kč bez DPH (24,20 Kč vč. DPH) za každý započatý den za každou jednotlivou svěřenou věc, počínaje 31. dnem od první výzvy servisu k jejímu vyzvednutí. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že paměťová média dodaná zákazníkem na kopii zachráněných dat neobsahují data, která je nutno zachovat a servis může jejich obsah pozměnit (přepsat, smazat). Je-li úložiště dat, z nějž má být záchrana dat realizována, součástí zařízení schopného samostatného provozu (např. autonomní systémy ukládání dat, zařízení s integrovanou pamětí či vlastním operačním systémem), nemůže servis ručit za zachování obsažených dat, resp. vyloučit jejich změny; zákazníkovi se proto důrazně doporučuje před předáním servisu veškerá přístupná data na svěřeném zařízení zálohovat.

Záchranou dat se rozumí snaha servisu o obnovu dat v míře umožněné okolnostmi případu, zejména technickým stavem (způsobem a rozsahem poškození) média, resp. dat a smluvenými podmínkami. Servis neručí za celkovou funkčnost zařízení, jehož je (bylo) předané paměťové médium součástí, ani obsaženého operačního systému či programového vybavení. Úspěšnost záchrany dat je určena jako podíl objemu přečtených nebo zrekonstruovaných dat a celkové kapacity úložiště, resp. oddílu. V závislosti na distribuci chyb v souborovém systému může být výsledný podíl poškozených souborů vyšší. Uvede-li zákazník konkrétní data k obnově, může být přikročeno k prioritní obnově dat dle této specifikace; úspěšnost záchrany je v takovém případě určena jako podíl objemu zrekonstruovaných dat a celkového objemu konkrétně specifikovaných dat. Záchrana dat se považuje za bezvadnou, dosáhne-li její úspěšnost alespoň 95 %. Nedohodnou-li se strany jinak, servis může, avšak není povinen data dešifrovat nebo změnit jejich formát (souborový systém, příp. typ souboru). Dohodnou-li se strany na zpracování dat metodou „data-mining“ („DM“, dolování dat), bere zákazník na vědomí, že se jedná o nestandardní službu a takto získaná data mohou být částečně nečitelná, neúplná a/nebo nemusí obsahovat data zákazníkem požadovaná. Nedohodnou-li se strany jinak, ke zpracování dat metodou „data-mining“ může být přikročeno rovněž v případě požadavku na obnovu souborů bez uvedení jejich názvu. Neposkytne-li zákazník servisu potřebnou součinnost (například nedodáním některých součástí či příslušenství, dodáním nepatřičných dílů, nesdělením podstatných informací) nebo uvede-li servis v omyl (například sdělením nepravdivých informací), je servis oprávněn účtovat vzniklé náklady a čas dle smluvní hodinové sazby.

Zákazník je povinen nejpozději první pracovní den následující po převzetí zachráněných dat ověřit jejich bezchybnost v míře odpovídající povaze závady, výsledkům posouzení možnosti záchrany dat a smluveným podmínkám. Nevyjádří-li v této době k provedené službě výhrady, má se za to, že byla provedena bezchybně a servis může přikročit ke smazání pracovních a záložních kopií svěřených dat. Byla-li data po převzetí zákazníkem jakkoliv pozměněna, nelze u servisu uplatnit právo odpovědnosti za vady plnění. Za neoprávněnou reklamaci je servis oprávněn účtovat vzniklé náklady a čas dle smluvní hodinové sazby.

Přeprava věcí mezi zákazníkem a servisem je zajištěna smluvním přepravcem servisu a řídí se ustanoveními § 2555 - § 2585 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Zákazník je při převzetí zásilky povinen provést kontrolu neporušenosti obalu a jakékoli zjevné poškození zapsat do přepravního listu přepravce v okamžiku doručení zásilky. Případné skryté poškození je zákazník povinen písemně oznámit servisu, a to neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od doručení zásilky. Dojde-li při přepravě ke ztrátě nebo poškození zásilky obsahující nosiče dat v informační technice, stanoví se výše škody jako cena těchto, příp. odpovídajících nosičů dat a zohlední se jejich stáří a míra opotřebení. Případná reklamace škody vzniklé na zásilce musí být u servisu uplatněna písemně neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí zásilky z přepravy. Zákazník je v uvedené lhůtě povinen servisu předložit věrohodný daňový doklad prokazující pořízení předmětů v zásilce obsažených.

Průběh záchrany dat se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Případné spory budou řešeny především smírnou cestou, jinak soudem místně příslušným dodavateli. Veškerá svěřená data jsou po předání zákazníkovi smazána max. do 30 dnů bez pořízení jakékoliv jejich zálohy. Veškeré informace o průběhu záchrany dat tvoří součást obchodního tajemství servisu a jako takové není servis povinen je sdělovat. Zákazník bere na vědomí, že veškerá komunikace (vč. telefonické) může být servisem nahrávána a archivována.

Poskytnuté osobní údaje budou servisem jako správcem osobních údajů použity v rozsahu identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů, a to pro účely uzavření a realizace smluvního vztahu mezi zákazníkem a servisem, včetně plnění právních povinností správce, a uloženy po dobu naplnění a trvání účelu jejich zpracování a ne kratší 10 let. Zákazník má v rozsahu svých osobních údajů a za naplnění zákonných předpokladů právo písemně na adresu servisu požádat o jejich výmaz, omezení zpracování, přístup, přenositelnost a opravu.

Zboží předané servisu bude vydáno pouze po předložení příslušného příjmového protokolu a platného průkazu totožnosti.

Hledej
Kontakt První pomoc
© Vojtěch Kavan, jednatel společnosti DATARECOVERY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
» Děkujeme za perfektní služby. Mohu potvrdit, že odvádíte vynikající práci. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledek záchrany dat, kterou jiní nebyli schopni provést... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Záchrana dat na splátky Divadlo DISK FlashRecovery: obnova dat (záchrana dat) z USB Flash, SSD, paměťových karet Zachraňujeme nejen data: Botanická zahrada - Wolémie
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski