Následující údaje vyplňte, prosíme, co nejpřesněji - pomůžete
tím urychlit průběh Vaší zakázky!

ZAKÁZKA
Režim zakázky: STANDARD
EXPRES
Datum:
Číslo zakázky:
Vaše označení zakázky:
Kód partnera / akce:
ZÁKAZNÍK

Firma / Soukromá osoba

Dodací adresa
*Firma:
*Adresa: *PSČ:
Město: Stát:
*IČ: DIČ:
**Telefon: **Mobilní tel.:
Fax: **E-mail:
Kontaktní osoba
*Jméno: *Příjmení:
Titul před: Titul za:
Telefon: Mobilní tel.:
Fax: E-mail:
Fakturační adresa

shodná s dodací adresou:

*Firma:
*Adresa: *PSČ:
Město: Stát:
*IČ: DIČ:
**Telefon: **Mobilní tel.:
Fax: **E-mail:
POŠKOZENÉ MÉDIUM
*Typ: pevný disk (vč. SSD)
diskové pole (RAID)
flash disk
paměťová karta
CD
DVD
disketa
páska
soubor
jiné
Příznaky závady:
akustické příznaky
detekce v BIOS
detekce v OS
soubory/složky jsou viditelné
nevím
jiné
   
   
   
   
   
Příčina závady:
smazání dat
zformátování média
zrušení oddílů
pád systému
virová nákaza
výpadek napájení
přepětí, vadný zdroj
pád, náraz
chyba hardware
bez zjevné příčiny
nevím
jiná
 
   
 
Výrobce:
Model:  
Výrobní číslo:  
Kdy k závadě došlo? za běhu
při zapnutí
za vypnutého stavu
nevím
 
   
   
   
Operační systém:  
Souborový systém: FAT12
FAT16
FAT32
ExFAT
NTFS
EXT2
EXT3
EXT4
ReiserFS
XFS
HFS
HFS+
UFS
JFS
Netware tradiční
Netware NSS
nevím
jiný / více
Popis závady:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA K OBNOVĚ
Specifikujte co nejpřesněji požadovaná data (názvy složek, souborů, typy souborů - např. "Documents and Settings", "pošta Outlook", "*.doc, *.xls"):
Na co uložit zachráněná data

dodám vlastní médium / požaduji dodání nového média

            Typ: pevný disk
USB flash disk
jiné
Výrobce:
Model:
DOPRAVA / PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY
Příjem: osobně v DATARECOVERY
svozem DATARECOVERY (zdarma v ČR, SR a Německu)
poštou / jinak
Výdej: osobně v DATARECOVERY
přepravní službou
kurýrem (po Praze)
   
   
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Odesláním tohoto formuláře vyjadřuje zákazník souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DATARECOVERY:
Průběh záchrany dat se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Veškerá svěřená data jsou po předání zákazníkovi smazána max. do 30 dnů bez pořízení jakékoliv jejich zálohy.
Vzhledem k povaze služeb jsou ceny smluvní a individuální. Úhrady ve prospěch servisu budou uskutečňovány v hotovosti na adrese servisu nejpozději v okamžiku výdeje zachráněných dat a/nebo svěřených paměťových médií, nedohodnou-li se strany jinak. Není-li sjednáno jinak, nese náklady na dopravu zákazník. Veškeré ceny sdělované servisem jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak. Není-li sjednáno jinak, činí smluvní hodinová sazba ve standardním režimu 2400 Kč bez DPH (2904 Kč vč. DPH).
Není-li uvedeno jinak, zákazník předává servisu paměťová média v nefunkčním stavu a objednává posouzení možnosti záchrany dat (dále jen posouzení) z každého jednotlivého kusu. Cena posouzení činí 500 Kč bez DPH (605 Kč vč. DPH), resp. 1000 Kč bez DPH (1210 Kč vč. DPH) při požadavku na přednostní provedení; v případě prvního posouzení média a/nebo následné záchrany dat z posuzovaného média servisem na základě provedeného posouzení bude poskytnuta sleva ve výši ceny posouzení. Posouzení mimo pracovní dobu (i částečně) je zpoplatněno 2500 Kč bez DPH (3025 Kč vč. DPH); v případě následné expresní realizace záchrany dat z posuzovaného média servisem na základě provedeného posouzení bude poskytnuta sleva ve výši ceny posouzení. Zákazník bere na vědomí, že po změně smluvených podmínek či požadavků na zakázku (např. specifikace dat k obnově) je nutné nové posouzení. Na základě výsledků posouzení servis určí, zda a za jakých podmínek je možné záchranu dat realizovat. Případná následná objednávka záchrany dat zákazníkem bude učiněna písemně či prostřednictvím internetu. V případě odstoupení od smlouvy po uskutečnění objednávky je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které do okamžiku sdělení o odstoupení od smlouvy servisu vznikly. Veškeré použité prostředky, včetně částečně spotřebovaného materiálu (např. náhradní díly) zůstávají i po skončení servisních prací ve vlastnictví servisu.
Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o opravu nebo úpravu věci dle § 2587 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Zákazník dává servisu souhlas k případné demontáži (otevření) paměťových médií pro účely posouzení možnosti záchrany dat, resp. záchrany dat samotné a je si vědom, že takovým zásahem může dojít k zániku záruky poskytované na dané paměťové médium třetí osobou. Zákazník uděluje souhlas, aby servis provedl likvidaci vadných dílů a paměťová média včetně jejich příslušenství po provedení zásahu znehodnotil. Pokud zákazník trvá na vrácení věci, je povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději v den zadání zakázky. Zákazník je povinen zakázku vyzvednout nejpozději do 14 dnů od okamžiku sdělení výsledků posouzení možnosti záchrany dat, resp. informace o dokončení zakázky servisem. Pokud si v této lhůtě zakázku nevyzvedne, servis vyzve zákazníka a poskytne mu zákonnou lhůtu k vyzvednutí. V případě marného uplynutí této lhůty servis v případě nerealizované záchrany dat svěřené věci zdarma ekologicky zlikviduje, resp. v případě realizované záchrany dat je oprávněn účtovat zákazníkovi skladné ve výši 20 Kč bez DPH (24,20 Kč vč. DPH) za každý započatý den za každou jednotlivou svěřenou věc, počínaje 31. dnem od první výzvy servisu k jejímu vyzvednutí. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že paměťová média dodaná zákazníkem na kopii zachráněných dat neobsahují data, která je nutno zachovat a servis může jejich obsah pozměnit (přepsat, smazat). Je-li úložiště dat, z nějž má být záchrana dat realizována, součástí zařízení schopného samostatného provozu (např. autonomní systémy ukládání dat, zařízení s integrovanou pamětí či vlastním operačním systémem), nemůže servis ručit za zachování obsažených dat, resp. vyloučit jejich změny; zákazníkovi se proto důrazně doporučuje před předáním servisu veškerá přístupná data na svěřeném zařízení zálohovat.
Přeprava věcí mezi zákazníkem a servisem je zajištěna smluvním přepravcem servisu a řídí se ustanoveními § 2555 - § 2585 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Zákazník je při převzetí zásilky povinen provést kontrolu neporušenosti obalu a jakékoli zjevné poškození zapsat do přepravního listu přepravce v okamžiku doručení zásilky. Případné skryté poškození je zákazník povinen písemně oznámit servisu, a to neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od doručení zásilky. Dojde-li při přepravě ke ztrátě nebo poškození zásilky obsahující nosiče dat v informační technice, stanoví se výše škody jako cena těchto, příp. odpovídajících nosičů dat a zohlední se jejich stáří a míra opotřebení. Případná reklamace škody vzniklé na zásilce musí být u servisu uplatněna písemně neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí zásilky z přepravy. Zákazník je v uvedené lhůtě povinen servisu předložit věrohodný daňový doklad prokazující pořízení předmětů v zásilce obsažených.
Veškeré informace o průběhu záchrany dat tvoří součást obchodního tajemství servisu a jako takové není servis povinen je sdělovat. Zákazník bere na vědomí, že veškerá komunikace (vč. telefonické) může být servisem nahrávána a archivována. Případné spory budou řešeny především smírnou cestou, jinak soudem místně příslušným dodavateli.
Poskytnuté osobní údaje budou servisem jako správcem osobních údajů použity v rozsahu identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů, a to pro účely uzavření a realizace smluvního vztahu mezi zákazníkem a servisem, včetně plnění právních povinností správce, a uloženy po dobu naplnění a trvání účelu jejich zpracování a ne kratší 10 let. Zákazník má v rozsahu svých osobních údajů a za naplnění zákonných předpokladů právo písemně na adresu servisu požádat o jejich výmaz, omezení zpracování, přístup, přenositelnost a opravu.
Zboží předané servisu bude vydáno pouze po předložení příslušného příjmového protokolu a platného průkazu totožnosti.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.
    * = povinná položka
    ** = povinná alespoň jedna z položek

Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski